Förening

Samfälligheten Täby Miklagård GA:1

Miklagårds Samfällighetsförening bildades 1976 och består av fastigheterna på Margaretavägen 8–34 i Täby Kyrkby. Alla fastighetsägare är medlemmar i föreningen. Tillsammans äger och förvaltar vi samfällighetens anläggningar.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämman fattar beslut om gemensamhetsanläggningens skötsel samt utser föreningens styrelse. Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) hålls i maj varje år.

Årsmöte 2021 är den 30 maj.

Stadgarna för föreningen finns här stadgar

Styrelse
Nuvarande styrelse

Längrepresentanter
Info och aktuell lista

Föreningsavgift
Föreningsavgiften är f.n. 7 987 kr/år/fastighet och täcker gemensamma kostnader för reparation och underhåll av våra gemensamma anläggningar. Avgiften betalas till vårt Bankgiro 599–4173 två gånger per år; 4 900 kr i juni samt 3 087 kr november. Beloppet bestäms av årsmötet.

Ägarbyte
För att du ska kunna få information gällande samfälligheten via e-post måste vi ha rätt e-postadress registrerad. Förändringar t.ex. vid ägarbyte måste meddelas till styrelsen miklagard.styrelse@gmail.com för att information ska kunna skickas ut.

Försäkring
Försäkring – gemensamhetsanläggningen är försäkrad i Länsförsäkringar.

Garage
Det finns sju garagelängor i området. Till varje fastighet hör en garageplats som den boende har nyttjanderätt till. Samfälligheten äger och försäkrar garagebyggnaderna, innehållet i garagen ägs och försäkras av fastighetsägaren. Garaget får inte hyras ut av nyttjaren.

Garagen är till för fordon och får inte användas som extra förråd, bl.a. pga. brandrisken. Tänk också på att föremål som förvaras i garagen inte omfattas av föreningens försäkring.

Se till att hålla ditt garage låst. Om nycklar kommer bort bekostas låsbytet av nyttjaren, det finns inte några extranycklar att tillgå. Motorvärmare får användas och för att hålla nere elkostnaderna kan tidur användas under den årstid då motorvärmare behövs. Meddela styrelsen snarast om något går sönder i garaget eller vid andra problem.

Parkeringsplatser
Det finns fyra parkeringsområden i området som ägs av samfälligheten gemensamt. Platserna är avsedda för boende och besökande. Parkera endast på markerade platser. Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor, tillfartsvägar eller på gångvägarna mellan radhusen, men i- och urlastning får naturligtvis ske tillfälligtvis.

Uppställning av släp, husbilar, skrotbilar mm under längre tid är inte tillåtet, varken på parkeringen eller på annat område, då platserna inte räcker till alla. Biltvätt är inte tillåten inom området, varken på parkeringen eller vid fastigheten.

Samlad information
Här finns fördjupad information, om samfällighetsföreningen, som du kan skriva ut Information om samfälligheten 2020